دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : رضا   حاجی سید محمد شیرازی

پست الکترونیکی : r-shirazi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران -عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی منابع آب
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : KU Leuven, Belgium

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی آب و فاضلاب
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : KU Leuven, Belgium

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی منابع آب

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 2

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1392-11-20

رضا حاجی سید محمد شیرازی

رضا حاجی سید محمد شیرازی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^